thumbs
นายสุธีระ ฤกษ์วัลย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
0-7780-0131 ต่อ 201
thumbs
นางสาวเพ็ญนภา พรหมเมศ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
077-800131 ต่อ306
thumbs
นางสาวอรษา ชื่นอารมย์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ช่วยราชการ)
0-7780-0131 ต่อ 202
thumbs
นางสาวกชพรรณ จันทร์สุข
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ช่วยราชการ)
0-7780-0131 ต่อ 203

Share on Line
Share on Pinterest