สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ


               1)  งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอ  โดยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ  ได้แก่  เทศบาล  องค์กรปกครองส่วนตำบล  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  นโยบายของรัฐบาลและระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด

               2)  การอำนวยการแก่นายอำเภอ/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ  ในกรณีการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ/กิ่งอำเภอ

               3)  การประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาท้องถิ่น  งบประมาณ  ระเบียบกฎหมายและการบริหารงานทั่วไป

               4)  การให้คำปรึกษา  แนะนำ  กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การพัสดุรวมทั้งควบคุมตรวจสอบการเงินบัญชี  การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

               5)  การประสานการอำนวยการกับส่วนราชการอื่น ๆ ที่มีภารกิจ  อำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวจ้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ/กิ่งอำเภอ

               6)  การดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน  บัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  ของสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ/กิ่งอำเภอ

               7)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Share on Line
Share on Pinterest