สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด


         1.  งานบริหารทั่วไป
              - รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน  ประกอบด้วยงานธุรการ  งานสารบรรณ  การประชุม  การจัดการเวรดูแลสถานที่ทำงาน  งานเลขานุการหัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานใด
              - การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ  และลูกจ้างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด  การขออนุญาตลาในกรณีต่าง ๆ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรินาภรณ์  การขอรับบำเหน็จบำนาญ  และการขออนุญาตเดินทางไปราชการของข้าราชการ  ยกเว้นการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด


        2.  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
             มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในฐานะเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ดังนี้
              - การดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น
              - การพิจารณาตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน  การแต่งตั้ง  โยกย้าย  พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
              - การจัดทำทะเบียนประวัติสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนท้องถิ่น  และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
              - การประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ก.ถ.)  และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง)  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งในและนอกเขตจังหวัด
              - การคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกรรมการู้ทรงคุณวุฒิในและคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องำถิ่นจังหวัด  (ก.จังหวัด)
              - การประสานในการจัดการจัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องำถิ่นจังหวัด  (ก.จังหวัด)
              - การแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
              - การประสานงานกับคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
              - การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  หรือบุคคลทางการศึกษาท้องำถิ่น  และสมาชิกสภา  หรือผู้บริหารท้องถิ่น
              - ให้คำปรึกษาแนะนำทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
              - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


         3.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
                3.1  งานบริหารงานบุคคล
              - การบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล  ยกเว้นการดำเนินการทางวิจัยของพนักงานและลูกจ้างสำถานธนานุบาล
              -  การออกหนังสือรับรองบุคคลสมาชิกสภาท้องถิ่น
              - การออกบัตรประจำตัวของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
              - การลาของผู้บริหารท้องถิ่น

                3.2  งานประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะสุข
              - การกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาท้องำถิ่น
                  - การพิจารณาร่างแผนพัฒนาระยะยาวปานกลาง  (3 ปี)  และแผนพัฒนาประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งการตรวจสอบและกลั่นกรองแผนพัฒนาดังกล่าวเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
                  - การสนับสนุนด้านวิชาการข้อมูลและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการวางแผนพัฒนาการประสานแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                  - การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์  พัฒนาระบบข้อมูลสารสรเทศท้องถิ่น  เช่น  ข้อมูลบุคคล  (สมาชิกสภา/ผู้บริหาร)  ข้อมูลด้านรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
                  - ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  มติคณะรัฐมนตรี  กระทรวงมหาดไทย  และส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                  - การดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                  - การส่งเสริม  สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีแนวทางที่ได้มาตรฐานในการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามมาตรา  52  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546

              3.3  งานงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนารายได้
                  - การประสานงานโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                  - การดำเนินการด้านเงินกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                  - การพัฒนารายได้ท้องถิ่น  เช่น  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  การจัดทำแผนที่ภาษี  และทะเบียนทรัพย์สิน
                  - การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                  - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


         4.  กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
                  - การให้คำปรึกษา  แนะนำ  ตอบข้อหารือด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น  การดำเนินการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบและการขอจำหน่ายหนี้สูญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                  - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  ตลอดจนการพิจารณาผู้ละทิ้งงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                  - การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนการตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ  ร่างเทศบัญญัติ  ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เช่น  พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้าง  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  เป็นต้น
                  - การจัดตั้ง  ยุบ  ยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น  การเปลี่ยนชื่อ  การเปลี่ยนดวงตราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการกำหนดชั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                  - การประชุมสภาท้องถิ่น  รวมทั้งข้อหารือระเบียบกฎหมาย  ข้อบังคับ  การประชุมสภาท้องถิ่น  หรือการยุบสภาท้องถิ่น
                  - การทำกิจการนอกเขต  หรือทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                  - การเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                  - งานคดีแพ่ง  คดีอาญา  กรณีข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องหาว่าทำผิดคดีอาญาหรือแพ่ง
                  - งานคดีปกครอง  กรณีเกี่ยวกับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                  - งานละเมิดคดี  กรณีข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำให้เกิดความเสียหาย  หรือกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก  หรือหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  2539  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  2539  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
                  - งานติดตามผลทางแพ่ง  และทางอาญาของพนักงานของพนักงาน  ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในกรณีที่เกิดการทุจริตหรือมีกรณีผิดปกติทางการเงิน  และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
                  - งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญา
                  - การปฏิบัติการ พ.ร.บ.  ข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.2540
                  - การร้องทุกข์กล่าวโทษ  ร้องเรียนข้าราชการสำกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงานท้องถิ่น  และลูกจ้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนการดำเนินการทางวินัย
                  - การ้องเรียนกล่าวโทษผู้บริหารส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  การแต่งตั้ง  หรือถอดถอนผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น
                  - การประสานกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง)  และคณะกรรมการข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องำถิ่นจังหวัด  (ก.จังหวัด)  เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
                  - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


         5.  กลุ่มงานเงินบัญชีและการตรวจสอบ
            5.1  งานการเงิน
                  - การดำเนินการด้านการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ของข้าราชการ  และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด  เช่น  เงินเดือน  เงินเดือนข้าราชการค่าเช่าบ้าน  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไปราชการ  หรือพนักงานตามโครงการถ่ายโอนบุคคลากร  
                  - เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                  - การจัดสรรภาษีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                  - การพิจารณาตรวจสอบเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ  การขอรับเงินบำเหน็จตกทอดของข้าราชการ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                  - งานการเงินที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
                  - การขอการเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  และการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
                  - งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินของสถานธนานุบาล
                  - งานพัสดุ  ครุภัณฑ์
                  - งานรับรองลายมือชื่อผู้เบิกเงินจากคลังจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                  - การายงานทางด้านการเงินตามหนังสือสั่งการ  ระเบียบและกฎหมายกำหนด
                  - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

            5.2  งานบัญชี
                  - การจัดทำบัญชีเงินสด  บัญชีแยกประเภท  บัญชีเงินคงเหลือประจำวัน  ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการจ่ายเงิน
                  - งานจัดสรร  ควบคุมงบประมาณ  การรายงานและงบเดือน
                  - การของบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                  - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

            5.3  งานตรวจสอบ
                  - การวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
                  - การให้คำปรึกษา  แนะนำ  กำหนดแนวทาง  และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องไปตามกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
                  - ตรวจสอบการเงิน  การบัญชี  การบัญชี  การพัสดุขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และหลักเกณฑ์ที่กำหนด  ตลอดจนติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องตามรายงานการตรวจสอบที่แจ้งองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
                  - รายงานผลการตรวจสอบการเงิน  การบัญชี  การพัสดุขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
                  - ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจสอบงบการเงิน  หรือตรวจสอบบัญชีประจำปี  และสรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักงานการตรวจสอบงบการเงิน  พร้อมทั้งรายงานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                  - ติดตามผลการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการคลังของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
                  - ติดตามผลการวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
                  - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

Share on Line
Share on Pinterest