วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรคุณภาพ ขับเคลื่อนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคลบนพื้นฐานหลักคุณธรรม 
  3. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. พัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
  5. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเมืองการปกครอง และความมั่นคง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และความต้องการของชุมชน 
  6. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข มีความสมานฉันท์ โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 

 

Share on Line
Share on Pinterest