รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
1. นักสันทนาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2.นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 2 อัตรา
3.นายช่างเครื่องกล ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 2 อัตรา
4.เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
5.เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 15 ส.ค. 2565

Share on Line
Share on Pinterest