นวัตกรรม สถจ.ระนอง การรับส่งข้อมูลผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง (แชร์ไฟล์ แชร์โฟลเดอร์แชร์ไดร์) แทนการใช้ USB

Share on Line
Share on Pinterest