ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระนอง เพื่อซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Share on Line
Share on Pinterest