วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5006 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรีนรครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
16 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5007 แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5014 คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับแก้ไข (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5008 การใช้พื้นที่ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ โครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Open Data) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ 9258 มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบยาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ 856 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์กีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2563 (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว859 การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการสภาการศึกษาที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว858 ขอประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองด้านความซื่อสัตย์ (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว4991 การประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมืองและผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2564 รน 0023.1/ว4992 แจ้งเปิดใช้งานระบบช่วยตอบข้อความ ตอบคำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chatbot เพื่อบริการข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest