วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5113 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ รูปแบบรายการ วงเงินงบประมาณ การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5112 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5110 การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5111 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5109 การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการสภาการศึกษาที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว869 ขอเชิญชวนจัดนิทรรศการหนังสือ "นิทานเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็กปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มกันเพื่อเด็กปฐมวัย" (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5099 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมาหดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดอปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5098 ขอส่งมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5088 การประชุมระดับชาติ เรื่อง เด็กอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่ (ALL Children Belong in Safe and Nurturing Families) (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ 9412 มอบหมายจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดี (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest