วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 พ.ค. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 3.pdf (ประกาศมาแล้ว 2038 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 รน 0023.5/ว 1348 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559.pdfการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559.pdfการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559.pdf (ประกาศมาแล้ว 2042 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 รน 0023.5/250 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559.pdfการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559.pdf (ประกาศมาแล้ว 2042 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 รน 0023.5/250 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559.pdf (ประกาศมาแล้ว 2042 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 รน 0023.5/249 การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 2042 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 รน0023.4/1304 การสำรวจโครงการขุดลอกคูคลองตามแนวพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ.pdf (ประกาศมาแล้ว 2042 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 รน0023.4/1328 การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล.pdf (ประกาศมาแล้ว 2042 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 รน0023.4/1326 การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf (ประกาศมาแล้ว 2042 วัน) ประเภท1
26 เม.ย. 2559 รน0023.4/1267 สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 2045 วัน) ประเภท1
26 เม.ย. 2559 รน0023.4/241 ขอเชิญร่วมอบรมในการจัดทำโครงการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศมาแล้ว 2045 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest