วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 พ.ค. 2559 รน 0023.5/1367 การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน (ประกาศมาแล้ว 2037 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2559 รน 0023.5/1365 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ.pdf (ประกาศมาแล้ว 2037 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2559 รน0023.4/ว 1366 หารือการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (ประกาศมาแล้ว 2037 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2559 รน0023.4/ว 1366 หารือการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด.pdf (ประกาศมาแล้ว 2037 วัน) ประเภท1
3 พ.ค. 2559 รน 0023.5/3150 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ประกาศมาแล้ว 2038 วัน) ประเภท1
3 พ.ค. 2559 รน0023.4/1383 รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559.pdf (ประกาศมาแล้ว 2038 วัน) ประเภท1
3 พ.ค. 2559 รน 0023.5/1351 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ การจัดการศึกษา และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์.pdf (ประกาศมาแล้ว 2038 วัน) ประเภท1
3 พ.ค. 2559 รน 0023.5/1349 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาส 3.pdf (ประกาศมาแล้ว 2038 วัน) ประเภท1
3 พ.ค. 2559 รน 0023.5/1350 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 (เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2559).pdf (ประกาศมาแล้ว 2038 วัน) ประเภท1
3 พ.ค. 2559 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2-2559 (ประกาศมาแล้ว 2038 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest