วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 พ.ย. 2564 รน 0023.2/ว5163 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 รน 0023.4/ว5171 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การเลืกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5172 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan – eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ 9546 การอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทนธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านการประชุมทางไกล ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบ Webex แบบ Cloud Meeting (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2564 รน 0023.2/ 9529 การจัดสรรอัตราตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และอัตราตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับสถานศึกษา (โรงเรียน) ที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5153 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5141 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ 9462 แนวทางการขอรับการประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5108 กฎหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2564 รน 0023.1/ว871 การพัฒนากระบวนการในการทำงานเพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย (ประเมินความพึงพอใจ รอบ1-65) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest