วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว9604 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครุและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาปฐมวัยฯ DLIT (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว898 ประกาศผลการคัดเลือกงานออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2564 รน 0023.1/ว895 การบันทึกข้อมูลเพื่อกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรกนิกส์กลางของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2564 รน 0023.1/ว894 ขอความอนุเคราะห์สื่อสารข่าวสารความรู้ทางการเงินผ่านหอกระจายข่าว (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว893 สำรวจข้อมูลวัคซีนของครูและบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2564 รน 0023.4/ว5189 การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2564 รน 0023.2/ว5194 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5190 แนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2564 รน 0023.4/ว5175 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ที่เป็น Key word สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ 9547 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รหัสหลักสูตร 640303-64 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest