วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว906 การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5254 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5248 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม “เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน” (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5247 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2564 รน 0023.2/ว5232 แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2564 รน 0023.1/ว903 ประชาสัมพันธ์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 5 บทความ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5217 การเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5207 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5206 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว900 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันตกบางแห่งที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest