วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ธ.ค. 2564 รน 0023.3/ว5277 สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประเภท1
1 ธ.ค. 2564 รน 0023.4/ว5293 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์ท่ตรฐานด้านพลังตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเภท1
1 ธ.ค. 2564 รน 0023.3/ว5305 การจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “อปท. กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล” และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ประเภท1
1 ธ.ค. 2564 รน 0023.2/ว5296 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประเภท1
1 ธ.ค. 2564 รน 0023.3/ว5297 แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
30 พ.ย. 2564 รน 0023.4/ว911 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบและคำนวณโครงสร้างต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว910 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 7 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว910 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ว5270 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2564 รน 0023.3/ 9662 มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบยาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest