วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 มิ.ย. 2565 รน 0023.3/ว2778 การดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาด้านการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2565 รน 0023.1/ว2745 การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E - Report) “ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน” กรมการปกครอง (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2565 รน 0023.1/ว2744 การเชื่อมสัญญาณรายการวิทยุ รายการ “คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี” (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2565 รน 0023.3/ว2739 แจ้งบัญชีผู้ใช้งาน (User) ของระบบ Thai Water Plan เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2565 รน 0023/ว2702 เชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือบันทึกปลอดภัย เจ็ดสหาย ๑๗๘๔ (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2565 รน 0023.3/ 5025 รวมรุ่นการอบรมโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2565 รน 0023/ว2719 โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2565 (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2565 รน 0023.3/ว2713 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด้ก ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี 2565 (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
14 มิ.ย. 2565 รน 0023.3/ว2699 เเนวทางการส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเเละเยาวชน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
14 มิ.ย. 2565 รน 0023.4/ว2697 หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest